Tag Archive for FSA

FSA ออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ 11 บริษัท เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่น หรือ FSA ได้ออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้กับ 11 บริษัทในประเทศ เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายอย่าง เช่น

  • ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมั่นคงให้บริการได้ตลอดเวลา
  • มีการแยกบัญชีซื้อขายลูกค้าชัดเจน
  • มีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าว่าเป็นใคร

งานนี้ก็ทำเอาหลายบริษัทซึ่งมีถึง 12 บริษัทที่เลือกยุติการให้บริการหลังจากระเบียบนี้ออกมา เพราะถือว่าเป็นการเข้าควบคุมการซื้อขายเงินดิจิทัลมากเกินไป อย่างไรก็ตามยังมีอีก 17 บริษัทที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตนี้