Tag Archive for Facbook

Facbook ประกาศมาตรการรับมือข่าวปลอมช่วงเลือกตั้งในไทย

ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่มีผู้เล่นจำนวนมากในไทย ย่อมมีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองหรือการหาเสียงของผู้สมัครเป็นอย่างมาก ดังนั้น Facebook จึงได้ประกาศมาตรการรับมือข่าวปลอมในไทย ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ดังนี้

  • จะระงับโฆษณาการเลือกตั้งที่มาจากต่างประเทศ
  • ทำการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเคล็ดลับในการสังเกตข่าวปลอม โดยร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทย พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานผู้ผลิตข่าว และสื่อไทยในการนำเสนอข่าวด้านการเลือกตั้งอีกด้วย