Tag Archive for AI

USA ลงทุนในระบบ AI มากถึง 2 พันล้านดอลลาร์

Steven Walker ผู้อำนวยการโครงการวิจัยขึ้นสูงกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา เพิ่มเงินลงทุนสำหรับวิจัยและพัฒนาระบบ AI เป็น 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีระยะแผนนาน 5 ปีต่อจากนี้ ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัย และการลดการใช้พลังงานเป็นหลัก โดยจะเน้นการนำเอาระบบทั้งหมดมาใช้ในการทหารของ USA เอง